۱۳۹۶ بهمن ۱۱, چهارشنبه

روزآتش سیاه: فرح نوتاش 

روزآتش سیاه

 فرح نوتاش 
روز آتش سیاه
روز آزادی ما                                    
در آسمان ایران
می گشاید چتر خود ... دود چادرهایمان
و ... یاد رنج های سیاه
...
دوران ظلمت گذشت                               
تیره فکری ... بی برگشت
ما زنان و دختران ...
همه بودیم تیره روز  
گرچه مردان... جوانان و کودکان
حتا ... بیشتر سیه روز
...
داغ دشمنی با ما                             
سوزاند دل و جان ما
...
روز آتش سیاه                                    
می خیزد به آسمان...
دود قفس های ما
دود ... قفس سیاه
...
زنجیر و قفس ما ... همراه تحقیر بود            
ما ... غرق در سیاهی
افشاء کن... بگو بگو که برد سود
...
امروز اما... در هر شهر و هر روستا                         
می خیزد به آسمان ...
شعلۀ قفس ما
باعمامه... و عبای ملایان
این نوکران استعمار
مزدوران سرکوب ... و عاملان تحمیق ما  
...    
پایان استیلای استعمار
پایان فتنه های استبداد
روز آتش سیاه
پایان تحقیر ما

فرح نوتاش     
 وین دسامبر 2013
کتاب شعر 7
www.farah-notash.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر