۱۳۹۶ بهمن ۶, جمعه

حزب کمونیست سراسری: فرح نوتاش

حزب کمونیست سراسری

فرح نوتاش
اتحاد سه حزب قدیمی ایران
توده... توفان و رنجبران
اگر چه بس دشوار ...
ولی نه نا ممکن
و پیوند دیگر سازمان ها و احزاب جوان
با آنان ...
اگر چه یک رویا
لیک بس زیبا
نفس بر و پویا

شعف عمیق در اعضاء ... رو به رشد بی پایان
بجای جنگ ودشمنی با هم
یار هم در ساختن و سامان
نه که خواب ... نه خیال ... نیست محال
با حضور در یک حزب بزرگ
یک سنگر توفند سترگ

در غم وتنهایی ودر حرمان
پژمردگان در عزلت
افسردگان در حسرت ...
با یافتن تمامی گم کرده ها
درآغوش کشیدن ها...
اشگ ها...
شادی وامید...
و خورشید شکفتن ها

نیرو دمیده ... بر تمامی جان ها
و شکوه دست ها
از سراسر ایران...
به هم رسیدن ها
آذرآبادگان تا بلوچستان
چاه بهار ... خارک وخرمشهر
از خراسان تا به کردستان

بمن بگو ...
آنوقت ... کدامین ابلیس
ایران را تکه تکه خواهد کرد
آن گاه چه کسی از
تعویق حقوق کارگران
نه سه سال ... بل فقط یک روز
سخنی خواهد راند
عدالت اجتماعی ...
استقلال صلح و آزادی...
همگی در راه
آن گاه چه کسی
زورو زندان ... اعدام و شکنجه را
بر مردم ... تحمیل تواند کرد
وحدت ... سر چشمۀ نیرو
و نیرو ... ضامن پیروزی ست
و پیروزی آفتاب تابان زندگی

فرح نوتاش
وین ژوئن 2015
Book 7
www.farah-notash.com

تیتر از حزب رنجبران
بیت 2و 3 از آخرازحزب توفان
بیت 8 و 9 از آخر از حزب توده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر