۱۳۹۶ بهمن ۹, دوشنبه

مرگ نهنگ ها(بفارسی و انگلیسی): مجید نفیسی

 مرگ نهنگ هامجید نفیسی
باز هم نهنگی تنها
در پایابها مرده
و یارانش مویه‌کنان
خود را به ساحل می‌رسانند
تا در کنارش بمیرند.
به آنها می‌گویم: بزرگان!
یارِ مرده را به کرکسان بسپارید
و پیش از اینکه مرگ
از شما مُرداری بسازد
به آبهای آزاد بازگردید.
نهنگهای به‌شن‌نشسته اما
از شورِ مرگ لبریزند
و در مردن
از یکدیگر پیشی می‌گیرند.
مجید نفیسی
پنجم دسامبر دوهزار‌و‌سیزدهDeath of Whales

Again, a lone whale
Has died in shallow waters
And her comrades
Beach wailingly
To die at her side.
I tell them: Majesties!
Surrender your dead comrade to vultures
And, before death
Turns you into carcasses,
Return to high seas.
But the beached whales
Are filled with death frenzy
And compete with each other
To die.
Majid Naficy
December 5, 2013

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر