۱۳۹۵ خرداد ۱۷, دوشنبه

«کسی به جلاد التماس نمی کند»!(به فارسی و انگلیسی): ستاره.تهران (اشرف علیخانی)

واپسین امیدها اما
هنوز زنده اند
هنوز جنگل پر از آهوست
پر از گوزن
پر از درخت
و خبرچین ها مرده اند

deers-autumn

«کسی به جلاد التماس نمی کند»!setareheستاره.تهران (اشرف علیخانی)

خانه هر لحظه تنگ تر مرا در خود می فشارد
سقف فرود می آید
پنجره ای نیست
و در قفل است
اشکهایم فرو می غلطند
خون در رگهایم خشک می شود
درد وجودم را فرا می گیرد
جز تاریکی، چیز دیگری نیست
                ***
از بیرون صدا می آید
با خودم می گویم: شاید کسی برای نجات من آمده است
خوب گوش می دهم
اما
صدا، صدای زنجیرهای زندانیان است
و صدای خشم جنون آمیز زندانبان ها
امیدم را از دست می دهم
تلو تلو خوران به زمین می افتم
در عمق تیرگی
              ***
شلاق. شلاق. شلاق
قژ قژ زنجیرها
چوبه های دار
دلهای سوخته ای که دریاچه ی ارومیه را خشکانده
و اشکهایی که خلیج فارس را شور کرده
صنوبرهایی به زمین افتاده اند
              ***
از دیوارها خون می چکد
حنجره ها بریده می شوند
کسی به جلاد التماس نمی کند
             ***
گرازهای وحشی رام نمی شوند
واپسین امیدها اما
هنوز زنده اند
هنوز جنگل پر از آهوست
پر از گوزن
پر از درخت
و خبرچین ها مرده اند
            ***
ستاره هایی می شکفند
آسمان سرخ می شود
سرخ و زیبا
درست مثل گل سرخ

ستاره.تهران (اشرف علیخانی) ۱۷ خرداد ۱۳۹۵


«Nobody beg to the Executioner»

The home squeezing me tighter every moment
Roof comes down
No window
The door is locked
My tears are slant
Blood dries in my veins
My pain accumulation in my body
Except darkness, nothing else
From outside comes sound
I say: Maybe someone will come for my rescue
I listen well
But
Sound, the sound of the chains of prisoners.
And sound of manic rage guards
I lost hope
I fall to the floor stumbles
In the depths of darkness
Whip. Whip. Whip
The sound of chains
And
Gallows
Fuel hearts that drained Lake Urmia
And the tears that those salt Persian Gulf
Spruces have fallen to the ground
The walls are full of blood
There are throats cut
Nobody beg to the Executioner
Wild Hogs can not be tamed
But last hopes are still alive
Still the forest full of fawns
Full of deers
Full of trees
And informers dead
Stars are flourishing
The sky is red
Red and beautiful
Like Roses
Setareh Tehran (Ashraf Alikhani) June 6, 2016
Sorry if my English is not good. My spelling and grammar may be wrong, Excuse me please

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر