۱۳۹۶ آذر ۱۳, دوشنبه

باج سبیل از رئیس جمهور(بفارسی و انگلیسی): فرح نوتاش

باج سبیل از رئیس جمهور

 فرح نوتاش
چه کسی می پنداشت
فردی با شرایط باج دهی
به عنوان رییس جمهور آمریکا
برگزیده شود

باج سبیل با برنامه ...
در سراسر دوران انتخاباتی
رأی افزونتر رقیب ...میلیون ها

کالج ها... شورای نگهبان ملایان آمریکا !
ترامپ جاه طلب را
مناسب اهداف استعماری خود
با عزم تصرف ارشلیم
شناخت

هیچیک از رئیس جمهوران قبلی آمریکا
جرأت نکرده بودند
گامی در جهت این عزم
رژیم صهیونیستی آمریکا...
 بردارند و...
ارشلیم ... "بیت المقدس" را
بعنوان پایتخت
 برای اشغالگران غیر قانونی
برگزیده و اعلام کنند

این اقدام .... خطرناک تر از
 پرتاب تمامی بمب های اتمی ست


کنگرۀ صهیونیستی... مرکز شیطانی آمریکا
با  تشکل های مسلح و ... غیر مسلح
هر روز با بهانه و کذب جدید
از ترامپ باج سبیل می گیرد
حال می خواهد...
او را ... به انجام کاری که دیگران با وحشت
از انجام آن طفره رفته اند
وادارد...
پرتاب بزرگترین بمب های جهان

یک واقعیت محض...
تمام تحریم های علیه روسیه
از ترشحات زهرآگین
رژیم ضد انسانی و صهیونیستی
آمریکاست...

ولی کم کم ... کنه مطالب
روشن می گردد
ارتباط دادن همه چیز به روسیه
بخش جدا نشدنی از برنامۀ
تصرف ارشلیم ... می باشد

 ز چه رو... تصرف ارشلیم
این قدر خطر ناک است؟
و همانند پرتاب مهیب ترین بمب های جهان...

حتا ... مطرح کردن آن
نه تنها اسلامیست ها را
بلکه تمام مسلمانان جهان را
در حرکتی طوفنده
بسیج خواهد کرد
و تصور موقعیت جهودان جهان
سخت نخواهد بود...

جهودان ...
مردمانی که توسط صهیونیست ها
فریب داده شده
و اولین قربانیان این استعمار وحشتناک
که از طریق دودکش های هولوکوست
به سوی اشغال فلسطین تارانده شدند
تا ... ندانسته
آمال حریصانۀ صهیونیسم را
در تصرف ذخائر خاورمیانه
برآورند

صهیونیست ها ... واقف بر همۀ این حقایق اند
اما... در پس این حمایت کاذب... از جهودان
با خشونت کامل ...
در نقشه های غارتگرانۀ خود
به عنوان سرباز مجانی از آنان
 سوء استفاده کرده
و در سرزمین های اشغالی ...آنان را
زیر خط فقر و محروم
نگه می دارند

شیطان های سلطه گر و باج بگیر...صهیونیست ها
برای محل سفارت خویش
ارشلیم را می خواهند
اقدامی در جهت
نقشه های فتنه جویانه

برای فرستادن اسرار دمکرات ها
به ویکی لیکس
دمکرات 26 ساله ...
در تاریکی کشته و در سکوت دفن شده است
حال ... در ادامۀ این باج گیری تهوع آور
ترامپ به لبۀ پرتگاه رانده می شود
او تصوری از هزینۀ هنگفت این باج
ندارد ...


یکبار در زندگی ...
هر انسان ... بی توجه از هزینۀ آن
باید از شرافت خود... دفاع کند
باج دهی مدام ترامپ کافیست
ارشلیم...باج سبیل ؟
برای حفظ مقام رییس جمهوری او؟
باج دهی موقوف
او باید... با بلند ترین فریاد ها
از اپوزیسیون آمریکا
یاری طلبد...
آنان... سالیان درازی ست که منتظرند
تا رژیم صهیونیستی آمریکا را
پایین بکشند
او باید به کمک اپوزیسیون مسلح و شجاع
تمام اعضای بیمار کنگره را
دستگیر کند...
و نباید... هرگز بمبی پرتاب کند

فلسطین ...
سرزمین فلسطینیان با مرزهای 1940
او در آمریکا ...
ایالت جدید ی با نام اسرائیل ایجاد کند
و تخلیۀ فلسطین را
از وجود تمام مهاجرین غیر قانونی
آغاز کند
فلسطین تنها نیست
جهانی ... حامی فلسطین است


فرح نوتاش
وین3.12.2017
کتاب شعر 7
www.farah-notash.com

***

Blackmailed President


who could ever think …
one could be chosen … as a president
to be blackmailed!

planned blackmail
throughout …the electoral period…
the opponent …
with millions of votes ahead… but…
the US Mullahs Guard council… the collages! 
recognized overambitious Trump
suitable for their colonialist plans
ending in capturing Jerusalem

for the past 20 years …
no US president
dared to take a step
towards this particular wish of…
the US Zionist regime
Jerusalem… as the capital 
of an illegally occupied country!

The step…more dangerous than
dropping all the atom Bombs
all US Presidents… ignored the signals
therefore… Zionist collages… Voted for Trump

The US Zionist Congress… the devils centre
with many organized armed and non-armed forces
with false excuses … is blackmailing Trump
to do … what other presidents have already stalled
pushing him to drop …
the mega bomb

as a fact…
all the sanctions against Russia
are the absolute
anti-human US Zionist regimes
devilish secretions

now becomes clear …
relating everything to Russia
is totally inseparable part of
capturing Jerusalem

why capturing Jerusalem  
 is so dangerous
Moslems believe that their prophet
rose from there to heaven
so… dropping this Mega Bomb
not only the islamists… but
will activate worlds Moslems
 in a religious hurricane movement

and is not difficult to imagine
the Jews position in the world
The Jews…
the totally deceived people … by the Zionists
the first victims of this
horrible colonialism
pushed to occupy Palestine
through Holocaust chimneys
to fulfil vast plan of the Zionists
“capturing Middle -East resources”

The Zionists know all this
but… behind pretending … supporting Jews
are brutally misusing them
for their worldwide plundering plans
misuse them as unpaid soldiers
and keep them under the poverty line
in the occupied land

dominant devils of blackmailing … the Zionists
Choosing Jerusalem…
as the location for US Embassy
the step… for their malicious plan

for sending secrets to Wiki Leaks
the 26-year-old democrat
was killed in dark… and buried in silence
now sickening blackmail
has pushed the Trump
towards the precipice
he can’t imagine… the costs of this ransom

once in a life …every human
no matter the price
should stand for his honour
Trump… needs to stop
this constant blackmail…
pay no more ransoms
cry as loud as he can
brave-armed US opposition is waiting
ask the armed opposition
for help
pull down Zionist US regime
arrest all the sick members of the bloody Congress.
and never drop any Bomb
over any human
Palestine belongs to Palestinians
make a state in the USA
called Israel 
and evacuate Palestine …
of all the illegal emigrants

Farah Notash
Vienna 3.12.2017
Poem Book 8
www.farah-notash.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر