۱۳۹۶ آبان ۲۷, شنبه

جهان بی مرز(بفارسی و انگلیسی): فرح نوتاش

جهان بی مرز

 فرح نوتاش
ما سربازان جهان بی مرزیم
                              و رهروان راه پیروزی   
آن زمان که...
فریاد اعتراض جهانیان
 هجوم وحشیانۀ آمریکای بربر را
در 2003 به عراق ... منع می کرد
بوش بی گوش... نشنید و حمله کرد
و پس از کشتار و ویرانی
 ایجاد هرج و مرج  تا امروز
و کشیدن سطح رشد جامعه دوقرن به عقب
اساسنامه ای در خور
طرح های خانه برانداز آتی خود
مکتوب و مهر کرد
حال چگونه و چرا...
 این اساسنامۀ قانونی ست؟
این اساسنامه از بن ...
 انعکاس راستین قانون جنگل
شطرنجی کردن  
و تمام خود مختاری های با مهر آمریکا
اهرم سلطۀ جهان خواران است
و باور آن
تأیید حمله ... کشتار و قصاوت و غارت
قبول اربابی بربرهاست
و از عجایب عصر ما
 که آمریکای صهیونیست
 حال ... از پیروان لنین شده است!
از کی ...  دوستی گرگ و بره مقبول است؟           

ما  سربازان جهان بی مرزیم
                               و رهروان راه پیروزی
و شنا را ... در برکه و حوض نه
که بر امواج دریاهای آزاد می آموزیم
و تا زمانی که... امپریالیسم برای سلطه
جهان را خرد و کم زورو مطیع می خواهد
ما دفاع ازمرزهای جنوب را
دفاع از شرف وعزت انسان جنوب
و مبارزه علیه بردگیش
و اربابی بربرها
می دانیم

ما سر بازان  جهان بی مرز یم
                                و رهروان راه پیروزی
و روشن است
که آمریکای صهیونیست
سپاه اوجالان را
بی اوجالان می خواهد
او فتنه است ... نه فکر رهایی کورد
 او در پی سرباز مفت
در پی کاشتن تخم جنگهای صد ساله
و خدمت به کارخانه داران سلاح سازی آمریکا
و برداشت صد در صد

ما سربازان جهان بی مرزیم
                              و رهروان راه پیروزی
و جهان را در صلح و آرامش
عاری از هر گونه تسلیحات هسته ای
یاغیر هسته ای می خواهیم
لیک.... آنگاه که امپریالیسم
با تکیه بر سلاح  هسته ای اش
جهان را به زیر سلطه می خواهد
ما نیز ... تجهیز به سلاح های هسته ای
و انواع غیر هسته ای را
در دفاع از مردمان جنوب
با رد قوانین امپریالیستی
حق بی چون و چرای خویش می دانیم

ما سربازان جهان بی مرز یم
                           و رهروان راه پیروزی
و برای مرزهایی از جنس
عطر و رنگ گل سرخ می جنگیم
و مردمان زمین را
با قطع نظر از هر جنس و نژاد...
شمال یا که جنوب
 یک خانواده... می دانیم
و می تپد نبض بر جدار رگهامان
در حمایت از تمام کودکان زمین
و آفتاب بی غروب خوشبختی ما
در عشق بی حصار ماست

ما سربازان جهان بی مرزیم
                          و رهراوان راه پیروزی
و زمین را
در صلح و عشق وآرامش
آرزومندیم
لیک... مادامیکه هیولا جان دارد
و کارش آشوب جهان
برای نابودی آن
سوار بر مرکب امید... چهار نعل
 به پیش می تازیم
گر چه میدان عمل... ظاهرا
بی سر و سامان است
لیک بزودی ما همگی... زیر یک پرچم
گرد خواهیم آمد
 و حصار هایی از جنس نور و بلور
 اتحاد ما را رقم خواهد زد
حصار های حذر
حذر از التقاط ...
حذر از راه کارهای صورتی بجای سرخ
حذر از ... نوشدارو...
ز دستان بخون آلوده
حذر از ... توجیه وسیله برای هدف
حذراز نادیده انگاران خط خطا- قرمز
و فرار ... از انتقاد ز خود
حذر از آش با سنگ ریزه و بال مگس
بجای آش عدس
حذر از زندگی  به سیاق کلاغ
حذر از آنچه که نیست ... در شأن عقاب
عقاب ...  انسان طراز نوین
انسان زیرو رویی و تغییر
با نگاهی تند و هشیار... علیه هر تبعیض
با عشق بی مرز به خانوادۀ واحد انسان ها
غالب شده برخود وغریزهای تن ...همه جان
گسسته  خویش از بند های هر گونه بردگی
ستون بودش اراده ... ایستاده چو سرو بلند
آراسته ذات خود... با درشترین دانه های گوهر
آگاهی و هوشیاری
پاکی و پویای
رها از حسادت و بد خواهی
مدافع حق وشرف و حرمت انسانی
بیگانه با دروغ و ریا
زلال وشجاع
فائق بر ترس های حقارت بار حفظ " من "
نه ساکت در برابر ظالم
قامتش ورزیده پاک زیبا
و لبخندش برآمده از تلالوی خورشید درون
اولین گام اتحاد ما
انتقاد از خویش است
الویت به راه پیروزی ... بجای من
و صد البته...
انتقاد از خود ... برای لوطی
با سبیل های چرب با دمبه
افت دارد!
ولی برای انسان زیبای طراز نوین
انتقاد ازخود... تراش الماس وجود
حلقۀ نیرو و اتحاد ...
حلقۀ زیرو رویی و تغییر
حلقۀ خلوص و صفا
وفرهنگی بس زیبا

ما سربازان جهان بی مرزیم
                             و رهروان راه پیروزی
ومی لرزاند
هستی جهان خواران
تصور اتحاد ما
ازین رو ... به روز می کند او
سلاح تفرقه
...
و نفرت خالص ما...
از تمام فریبکاران انحراف...
دزدان رأفت و فکر مردم  زحمتکش و کار
صیقل سلاح ما

فرح نوتاش
وین  17 نوامبر 2017
کتاب شعر 7
www.farah-notash.com


***
This poem is dedicated to all those who
cleaned Syria of the Islamist US army
                                                                        Farah Notash

The Borderless World

                                                  and wayfarers of a victorious way
At the time when
the people of the world
in 2003…were protesting against
the US savage attack on Iraq…
earless Bush…never heard and attacked
after massacre… destruction
applied chaos…running till today
and reversed level of social progress
                                        two centuries back
a constitution fit for…    
the US’ further destructive plans
was written and stamped
now…
why … and how
is this constitution legal?
this constitution … an entire reflection
of the law of the jungle…
and US division of lands
and referendum to be US colony
are levers for future domination
believing them… is accepting
attacks… massacre… brutality… plunder
and agreeing to
the lordship of savages

and … wonder of our time
that the Zionist USA and its secret supports
now have become Lenin’s followers!
since when …
is friendship of wolf and lamb… believable!

                                                  and wayfarers of a victorious way
and learn to swim
not in ponds and pools
but on the waves of free sees
and while imperialism for domination
wants the world … in small powerless
obedient divisions…
defending the borders of the South
for us… is defending the honour and dignity
of the people of the South
and is a fight against its slavery…
and lordship of the barbarous savages

                                                  and wayfarers of a victorious way
and it is clear…
that the Zionist USA
wants Öcalan’s army
without Öcalan…
hypocrites …
not for freedom of the Kurds
it is after free of charge soldiers
and is planting seeds
for century-long wars
to serve its weapons factory owners
and have total harvest

We are soldiers of a borderless world
                                                  and wayfarers of a victorious way
and we want the world
in peace and tranquillity
a world without nuclear
or nonnuclear weapons
but as long as imperialism 
dominates the world…
relying on its…nuclear weapons
we consider the rights of people of the south
refusing imperialists law
to defend themselves
get equipped … with all sorts of
nuclear and non-nuclear weapons

                                                  and wayfarers of a victorious way
and we fight for borders
with colours and scent of the red roses
and consider the world’s people
one family… regardless of
sex and race… north or south …
our pulse beats in our vessels
for supporting all the world’s children
and our luckiness… with no sunset
is for our borderless love

We are soldiers of a borderless world
                                                  and wayfarers of a victorious way
and we long for global
peace and tranquillity
but… so long as the monster lives
and is busy … rioting in the world
for its extinction
we trot hopefully ahead
although the scene of action
seems chaotic
but … we will all gather soon
under one flag
and fences… with qualities of
light and crystals
will create our unity
                          fences of avoidance
avoidance of mixed theories
avoidance of pink ways of doing instead red
avoidance of taking any cure
                                   from hands …covered on blood
avoidance of ends justifying means
avoidance of ignoring the red lines
                                   and running away from self-criticism
avoidance of soup with pebbles and flies
                                   instead of real lentil soup
avoidance of living like Crow
avoidance of anything… not worthy of an Eagle
The Eagle… the new high-level human
human of upheavals and changes
with a sharp look and aware… against every discrimination
with a borderless love for the unique human family
with domination over self and body instinct
self-freed from all kinds of addictions
broken chains of slavery
the pillar of his being …will power
standing tall…as pir tree
essence adorned
with most precious gems
awareness…consciousness
pious…dynamism
free from ill will and jealousy
defender of human honour and dignity
not silent against oppressors
brave defender
conquered inferior fears of protecting the ego
clear
alien to lies and hypocrisy
with clean fit beautiful stature
and a smile rising from   an inner shining sun

the first step for our unity
is self-criticism
but of course
that is a fall…
for a lumpen-looti
greased moustache …with sheep tail fat
but for the beautiful… new high-level human
is a diamond cut of his essence 
a ring of power and unity
a ring of upheavals and changes
a ring of purity …serenity… affection
and is a beautiful culture

We are soldiers of a borderless world
                                                  and wayfarers of a victorious way
and imagination of our unity
sends shivers down
to the existence of imperialists
so… they update their weapon of disunity
….
and our pure hatred
against deceivers of diversion
the thieves of thought and affection
of labourers and workers
is the polish of our weapons


 Farah Notash
Vienna 24.11.2017
Poem book 8
www.farah-notash.com


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر