۱۳۹۵ دی ۷, سه‌شنبه

گورپناهان: بهنام چنگائی

در عصرِ بی روضه و بی رضوان
در این انجماد امیدِ بی مکان
آغوش به گرمای گور باید برد
از حرصِ بی دادگران و ریاکاران و چپاولگران
تا زخمی ِ فقر
دمی بخوابد با ناآرامِ جان.
gorkhabi2gorkhabi3

گورپناهان

behnam11

بهنام چنگائی 

در یخبندانِ شرافتِ ملا  
در زمهریرِ دولتِ الله
از ترس جان و بیم سرما
به، پناه به گور شد
نه، پناه به خدا
+
در عصر ولی خدا و آیه ی رحمت و نفیرِ اذان
بندگان بی خدا و پناه
امید به گور می برند
نه پناه به ولی خدا.
+
در عصرِ بی روضه و بی رضوان
در این انجماد امیدِ بی مکان
آغوش به گرمای گور باید برد
از حرصِ بی دادگران و ریاکاران و چپاولگران
تا زخمی ِ فقر
دمی بخوابد با ناآرامِ جان.
+
برفرق سرما نشسته ها
شنیدند به جانِ بی سروش ها
پناه به گور برید
هیهات، نه پناه بخدا
زیرا او را
خوابِ گرانی ربوده است.
بهنام چنگائی

روضه = باغ ‌و گلستان، گلزار، سبزه ‌زار، مرغزار، بهشت
رضوان = فرشته موکل بر بهشت ( فردوس ) در نظر مسلمانان دربان و نگاهبان جنت

gorkhabigorkhabi1

gorkhabi3gorkhabi2

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر